facebookgoogleplusinstagram
צימרים
פנויים
כתבות נצפו לאחרונה (0)

תקנון אתר צימר לנד

תקנון אתר צימר לנד

 

תקנון ותנאי שימוש

 

 1. כללי

אתר   צימר לנד  הינו אתר  המופעל עי  חברת אולאב פרסום בע"מ )להלן:  "החברה"(  המפרסם מתחמי  נופש ואטרקציות  )להלן:  "האתר"(.  כל אדם המבקר באתר  ) להלן:" המזמין"(, מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו,  וכי בכפוף להוראות כל דין לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה  ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעילו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. חלק מתוכן האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

 

 1. תנאי השימוש בא ת ר
  • המבקר באת ר רשאי להשתמש באתר   אך ורק  לצורך  קבלת מידע.  אין לעשות באתר   כל שימוש למטרות אחרות. שימוש לא חוקי באתר או במידע המופיע באתר מפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים הקשורים בו. 
  • החברה שומרת על זכותה לשנות את התקנון וכללי השימוש באתר מעת לעת.  כל מחלוקת,  אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל, בבתי המשפט בעיר עכו בלבד .

 

 1. פרטי המבקר
  • בעת הביקור באתר יהא רשאי המבקר בו להזין במערכת פרטים אישיים )להלן: "פרטי המבקר"(. בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בהקלדת פרטיו. החבר ה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי המבק ר לא יקלטו במערכת, ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמבקר להשאיר את פרטיו באמצעות האתר.  
  • רישום פרטים כוזבים ביודעין, הונאה והתחזות לאדם אחר הינן עבירות פליליות על-פי דין. האתר יהא רשאי לנקוט בכל צעד משפטי כנגד ך בגין מסיר ת פרטים כוזבי ם, הונאה ו/או התחזות, לרבות פנייה לערכאות לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם ו/או השירות ו/או השירותים הנוספים הניתנים באתר. 

 

 1. הזנת הפרטים
  • בעת סיום הזנת פרטי המבקר, יקבל המבקר הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את הרשמתו לאתר.
  • המזמין נותן בזאת את הסכמתו לקבלת הודעות ו/או  עדכונים בדואר אלקטרוני מאת הנהלת האתר ו/או  מי  מטעמה.

 

 1. תנאים והגבלות
  • החברה זכאית לבטל או לשנות    את כל המחירים המתפרסמים באתר בכל עת  וכן להוסיף ו/או להוריד פרסומים. 
  • המחירים הנקובים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ, באילת המחירים אינם כוללים מע"מ. הזמנות של אורחים ישראליים יחויבו במס בהתאם לחוק הישראלי.

 

 1. מידע ותמונות באתר
  • באתר יימצא מידע מטעם צ דדים שלישיים.  אין  החברה  אחראית על תוכנו ומהותו של מידע ובכלל זה פרסומות המצויות באתר .

 

 • כל התמונות המצויות באתר מיועדות להמחשה בלב ד וכי כל אחריות בגין המצג בתמונות כאמור הינה באחריותו של בעל המתחם ו/או האטרקציה וכי ל חברה אין כל אחריות בנוגע לאמור.
 • מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של המזמין   ו/או מודפסות על ידי  המזמין  מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות. 
 1. קישורים
  • האתר מכיל קישורים )"לינקים  ("לעמודים  שונים  ברשת  האינטרנט.  הקישורים  מאפשרים  למבקרי האתר למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. התכנים  אינם מתפרסמים  על ידי החברה או מטעמה והחבר ה אינה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקש ר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת החבר ה לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם , לעדכניותם , לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אח ר הכרוך בתפעולם. יתכן שמבקר באתר ימצא כי תכנים אלה אינם הולמים את צרכיו, או שהוא מתנגד לתוכנם, או  סבור  כי  הם  מקוממים,  מרגיזים,  בלתי  נאותים,  בלתי  חוקיים   או  בלתי   מוסריים .  החברה  אינה  אחראית לתכנים  שאליהם  מוליכים   הקישורים   ואינה  אחראית  לכל  תוצאה  שתיגרם  מהשימוש   בהם  או   מהסתמכות עליהם.  
  • על מנת לקשר או להציג את האתר צימר לנד)אתר החברה( באתרים אחרים יש לפנות לחברה לצורך קבלת אישור.
  • החברה איננה מתחייבת כי הקישורים )'לינקים'( שיימצאו בצימר לנד יהיו תקינים ויובילו  את המשתמש  לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או  להימנע  מהוספת קישורים  חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.  
 2. הגבלת אחריות
  • הח ברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי  מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים  אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של  הרוכש בזמן שזה נכנס לאתר ו/או רוכש שירותים באמצעות האתר ו/או משתמש באתר בדרך אחרת.
  • החברה אינה אחראית לנזק שייגרם כתוצאה מכישלון או  עיכוב בעת ניסיון להשתמש באתר, לרבות שימוש לצרכי הזמנה .
  • החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על  ידי  מזמין  כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.
  • בכל שלב החברה רשאית להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של המזמין לכל חלק שהוא באתר.
 3. שינויים באתר

החברה אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע . החברה שומרת לעצמה את הזכות  לערוך  כראות  עיניה  שינויים   מבניים   ומהותיים  באתר,  לבטל,  להוסיף,  לשנות   ולעדכן  את  כל  הפונקציות הקיימות  בו,  בכל  עת .  הפרעה  בפעילותו  השוטפת  והתקינה  של  האתר,  אגב  ביצוע  תיקונים,  שינויים   ושיפורים  ל א תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצד המשתמש /המב קר באתר. 

 

 1. בעלות ושמירה על זכויות

החברה הינה  בעלת  זכויות  היוצרים   והקניין   הרוחני  באתר,  ובאתרים  הנלווים   אליו   באופן   בלעדי.  במסגרת  זכויות  היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים  של האתר, הטקסטים המופיעים בו , וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא. חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב. 

 

 1. תנאים נוספים
  • מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בכל הנוגע לפרסומים ו/או שימוש באתר לרבות שירותים הניתנים בקשר עם האתר, יהיה בית המשפט  בעכו, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל. המשתמש מסכים

לכך כי,  לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים,  ולכן,  בכל מקרה, לא יתקיים דיון שיפוטי מחוץ לגבולות מדינת ישראל .

 • בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 )שישה( חודשים ממועד ביצוע הפרסום או האירוע נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי המשתמש מתחייב שלא להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של החברה לפעולתו של המשתמש,  ככל שיהיו,  לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של החברה .

מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.

 

קישור לתקנון מלא צימר לנד    תקנון צימר לנד

ניווט באתר
לפי אזור
לפי קטגוריה